Prestatieafspraken 2018 ondertekend door Accio, Talis en de gemeenten.

Prestatieafspraken 2018 ondertekend door Accio, Talis en de gemeenten.

25-12-2017

In de prestatieafspraken leggen we vast wat ieder bijdraagt aan het realiseren van de lokale, volkshuisvestelijke doelstellingen. Belangrijke afspraken gaan over:

  • Verduurzamen van woningen, woonomgeving en energielevering.
  • Sneller bouwen en nieuwe locaties, met aandacht voor speciale doelgroepen.
  • Doorstroming in de woningmarkt.
  • Extra aandacht voor jonge woningzoekenden.
  • Betaalbare woonlasten.
  • Wijkbeheer en leefbare buurten.

Voorzitter Riek Janssen geeft aan tevreden te zijn over het proces om tot prestatieafspraken te komen: “Huurders hebben nu echt de kans hun stem te laten gelden. We worden serieus genomen. Ik ben blij met de goede samenwerking die we tot stand hebben gebracht. De sfeer is prettig en het contact gelijkwaardig. We hebben voor elkaar gekregen dat er aandacht is voor onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, het onderwerp jongerenhuisvesting in Wijchen. Dat staat nu echt op de agenda. Er wordt nu onderzocht waar jongerenhuisvesting in de gemeente mogelijk is. Ik heb er vertrouwen in dat dit tot goede resultaten leid. Ook zijn er afspraken gemaakt over wijkbeheer, energiecoaches en de begeleiding van statushouders. Toch iets om trots op te zijn. Tijdens de ondertekening heb ik meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor onderwerpen waar we volgend jaar mee aan de slag moeten. Want het werk houdt niet op, er is genoeg te doen het komende jaar!”.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK 

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen, en hoe de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die minder zelfredzaam zijn. Ook hier in Wijchen en Nijmegen gaan de afspraken over zaken als nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Pim van Ginneken, bestuurslid Accio, geeft aan dat in de gemeente Nijmegen een belangrijk thema nieuwbouw en doorstroming op de woningmarkt is. “Het gaat dan om het bouwen van nieuwe appartementen en eengezinswoningen zowel in de sociale huur als in de middel dure huur. Ook spreken we over een aanpak om doorstroming te bevorderen en ‘scheefhuren’ (huishoudens met hogere inkomens die in sociale huurwoningen wonen) te verminderen. De gesprekken tussen de gemeente, de corporatie en de huurdersvereniging gaan er soms stevig aan toe. Iedereen is het ermee eens dat er nieuwbouw moet komen, maar over de weg ernaar toe is nog verdeeldheid”. Dit blijft een onderwerp van gesprek voor het komende jaar.