1 2 3 4

Wie zijn we?

Huurdersvereniging Accio is de belangenbehartiger van huurders van Talis. Wij overleggen met woningcorporatie Talis over beleid en andere organisatiebrede onderwerpen. ‘Accio’ betekent in het Latijns ‘ik roep op’ en dat is wat we met elkaar doen: zowel Accio als Talis kan de ander oproepen tot een gesprek over een onderwerp dat we belangrijk vinden.

In 2012 zijn we gestart als huurdersplatform van Talis. Samen hebben we onze unieke participatie werkwijze opgezet. Sinds juni 2015 is er een nieuwe Woningwet waardoor huurdersorganisaties meer invloed krijgen. De nieuwe wet heeft geleid tot een verandering van aanpak. Accio is voortaan een huurdersvereniging, waar huurders van Talis lid van kunnen worden.  Als formele huurdersvereniging zijn we een onafhankelijke gesprekspartner van de woningcorporatie en de gemeenten. Elk jaar maken we samen afspraken over de prestaties die geleverd gaan worden op het vlak van wonen. Accio komt hierbij op voor de gemeenschappelijke belangen van huurders van Talis.

Op 23 juni 2016 heeft het oprichtingsbestuur van Huurdersvereniging Accio de statuten getekend bij de notaris. Het bestuur bestaat uit vier huurders van Talis uit Nijmegen en Wijchen, met als voorzitter mevrouw Riek Janssen. Alle bestuursleden hebben eigen onderwerpen en gebieden waar ze zich op richten. Zo zorgen we ervoor dat de aandacht goed verdeeld is tussen Nijmegen en Wijchen en dat er geen onderwerpen onderbelicht blijven.

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van 26 november 2016 is er door de leden een nieuw bestuur gekozen.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die uit Wijchen komen. Riek Janssen is namelijk het enige bestuurslid uit Wijchen. Zeker voor de besprekingen rond de prestatieafspraken met de gemeente Wijchen en Talis is het fijn als Riek samen kan optrekken met een ander bestuurslid die geworteld is in Wijchen. Lijkt het je leuk om je te verdiepen in het reilen en zeilen van Accio en invloed uit te oefenen op het huur- en woonbeleid van Talis? Laat het ons weten! Je kunt altijd een tijdje meedraaien met overleggen om te kijken of het iets voor je is. 
 

Wat doen we?

Het bestuur van Accio houdt zich bezig met:

  • het behartigen van de belangen van huurders van Talis
  • het waarborgen van de rechtspositie van huurders van Talis
  • het, in gezamenlijk overleg, bevorderen van de kwaliteit van de woningen en de directe woonomgeving van huurders van Talis
  • het verlenen van ondersteuning & advies aan huurders van Talis.

Het bestuur van Accio nodigt haar leden telkens opnieuw uit om mee te denken over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld: huurbeleid, prestatieafspraken of uitbreiding werkgebied. Je kunt je opgeven voor een onderwerp als je hierover wilt meepraten op een breder vlak dan alleen je eigen woning. Wanneer er belangrijke besluiten genomen moeten worden die de vereniging aangaan, nodigt het bestuur haar leden uit om hierover van gedachten te wisselen en om samen tot een besluit te komen. Ook huurders die niet lid zijn van Accio hebben inbreng. Zij kunnen aangeven wat zij belangrijke onderwerpen vinden tijdens de werkconferentie die Accio en Talis jaarlijks organiseren. Wat daar uit komt, neemt Accio zoveel mogelijk mee in de jaarplanning.

Meer weten hoe je met ons mee kan doen? Hier lees je er meer over.