Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Huurdersvereniging Accio is niet aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden.

De informatie op www.hv-accio.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hv-accio.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Het is mogelijk dat via www.hv-accio.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Huurdersvereniging Accio kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

Wij kunnen niet garanderen dat de website vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kunnen evenmin instaan voor verspreiding van de website of delen daarvan door onbevoegden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van huurdersvereniging Accio.